MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG LÀM VIỆC
0811, 2021

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG LÀM VIỆC

…………………………………………

&

……………………………………

 

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG LÀM VIỆC

Số …………..

Phòng làm việc số ……….

 

Hợp đồng này được lập và ký ngày…..tháng…..năm………..giữa các bên sau đây:

1.     ………………………………………….
Địa chỉ:
Mã số Doanh nghiệp:
Đại diện:
Chức vụ:
Tài khoản Ngân hàng:
 Gọi tắt là Bên Cho Thuê
2.     ……………………………
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Đại diện:
Chức vụ:
Gọi tắt là Bên Thuê

 

Xét vì : Bên Cho Thuê có nhu cầu cho thuê và Bên Thuê có nhu cầu thuê Phòng làm việc P…. tại ………………………………………………………………………………

Hai bên cùng đồng ý ký kết hợp đồng thuê theo các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1: CÁC GIẢI THÍCH

 1. Từ “đại diện” trong ngữ cảnh cùng với “Bên Cho Thuê” bao gồm người môi giới kinh doanh hoặc nhân viên quản lý và bất cứ người nào khác được ủy quyền thay mặt cho Bên Cho Thuê.
 2. Từ “Bên Cho Thuê” bao gồm những người thụ hưởng, những người thừa hành, những người quản lý và những người nhận chuyển nhượng của Bên Cho Thuê, và tùy theo ngữ cảnh, còn bao gồm đại diện của Bên Cho Thuê.
 3. Từ “Bên Thuê” bao gồm những người thừa hành, những người quản lý và những người được phép nhận chuyển nhượng của Bên Thuê.
 4. Từ “đồ đạc cố định” bao gồm đồ đạc, đồ gỗ, đồ dùng trong văn phòng, dụng cụ, cây cảnh, máy móc và thiết bị.
 5. Trong trường hợp Hợp Đồng Thuê được cả hai bên ký kết và làm chứng, Hợp Đồng Thuê sẽ là văn bản có giá trị pháp lý từ thời điểm đó trở đi.

ĐIỀU 2: VĂN PHÒNG DỊCH VỤ

 1. Bên Cho Thuê cho thuê: phòng làm việc số bao gồm các đồ đạc được liệt kê trong Phụ Lục 02 kèm theo hợp đồng này.
 2. Các đồ vật nêu trên sẽ được Bên Thuê trả lại cho Bên Cho Thuê ngay sau khi kết thúc Hợp Đồng Thuê này; và Bên Thuê đồng ý rằng khi nhận các đồ vật nói trên, Bên Thuê sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ gìn cho đến khi hoàn trả đầy đủ và an toàn các vật đó cho Bên Cho Thuê cho đến khi hết hạn Hợp Đồng Thuê; và Bên Thuê sẽ bồi thường cho Bên Cho Thuê trong trường hợp Bên Thuê làm mất và/hoặc làm hỏng các thứ nói trên.

ĐIỀU 3: SỬ DỤNG CĂN PHÒNG VÀ/HOẶC CHỖ LÀM VIỆC

Bên Cho Thuê cho phép Bên Thuê được sử dụng Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc cho các mục đích kinh doanh và/hoặc các hoạt động doanh nghiệp, cụ thể là :

 • Làm trụ sở văn phòng đại diện của Bên Thuê tại Việt Nam.
 • Làm địa điểm để Bên Thuê có thể thực hiện các công việc như: đọc sách, nghiên cứu, học tập, điện thoại, phỏng vấn, họp hành, đánh máy, gửi fax và photocopy.
 • Và tất cả các hoạt động cần thiết khác có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến công việc hay hoạt động kinh doanh của công ty.

Với điều kiện là Bên Thuê phải tuân thủ pháp luật của Việt Nam vào bất cứ thời điểm nào. Bên Thuê phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động kinh doanh của mình mà không làm ảnh hưởng đến Bên Cho Thuê.

ĐIỀU 4: TIỀN THUÊ

4.1. Tiền Thuê

– Giá tiền thuê phòng hàng tháng đã bao gồm 10% VAT và phí dịch vụ theo Phụ lục 02 là: ………… (Bằng chữ: ………..). Bên Thuê thanh toán cho Bên Cho Thuê tiền thuê phòng theo … tháng/lần. Lần đầu tiên, Bên Thuê thanh toán cho Bên Cho Thuê trong vòng 05 ngày kể từ hai Bên ký hợp đồng.
– Trong vòng 10 (mười) ngày trước các ngày thanh toán của mỗi kỳ thanh toán, Bên Cho thuê sẽ gửi Bên Thuê một giấy yêu cầu thanh toán tiền thuê phải trả cho kỳ thanh toán đó;
– Trong vòng 05 (năm) ngày trước ngày làm việc đầu của mỗi kỳ thanh toán tiếp theo Bên Thuê sẽ thanh toán Tiền thuê cho kỳ đó. Bên Cho thuê có nhiệm vụ xuất hóa đơn thanh toán tiền thuê nhà cho Bên sau khi tiền được chuyển vào tài khoản của Bên Cho thuê;

4.2. Phí Dịch Vụ

Bên Thuê thanh toán cho Bên Cho Thuê phí dịch vụ phát sinh (nếu có) theo Phụ lục 03 vào 05 ngày cuối cùng của tháng đó.

4.3. Đồng Tiền Sử Dụng

Là Việt Nam đồng sẽ được sử dụng làm đồng tiền trong kế toán và thanh toán Tiền Thuê và các khoản đến hạn mà Bên Thuê phải trả cho Bên Cho Thuê theo Hợp Đồng Thuê này.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN TIỀN THUÊ VÀ PHÍ DỊCH VỤ

Tiền Thuê phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc và Phí Dịch Vụ sẽ phải thanh toán theo quy định ở Điều 4 bất kể Bên Thuê có nhận được yêu cầu thanh toán hay không.
Nếu Tiền Thuê, Phí Dịch Vụ hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào Bên Thuê phải trả theo Hợp Đồng Thuê này vẫn chưa được thanh toán khi đến hạn thanh toán như qui định ở Điều 4, phí chậm thanh toán sẽ được tính theo mức 2% của khoản nợ quá hạn cho mỗi tháng quá hạn, thời gian quá hạn được tính từ ngày đến hạn thanh toán cho tới thời điểm thanh toán. Tuy nhiên, sự chậm trễ này không được vượt quá 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán. Nếu vẫn quá thời hạn này, Bên Cho Thuê có quyền tiến hành:

 • Khóa niêm phong văn phòng
 • Ngừng cung cấp các dịch vụ đối với Căn Phòng/ Chỗ Làm Việc được thuê

Ngay sau khi Bên Thuê thanh toán toàn bộ các Tiền Thuê và Phí Dịch Vụ, Bên Cho Thuê sẽ ngay lập tức dừng các biện pháp đã áp dụng trên đối với Bên Thuê.

ĐIỀU 6: CÁC DỊCH VỤ

6.1. Bên Cho Thuê sẽ cung cấp miễn phí cho Bên Thuê danh sách các hạng mục ở Phụ Lục 02 kèm theo Hợp Đồng Thuê này.

6.2. Bên Cho Thuê sẽ cung cấp cho Bên Thuê các dịch vụ liệt kê trong Phụ Lục 03 nếu Bên Thuê có nhu cầu và hàng tháng Bên Cho Thuê có quyền tính tiền Bên Thuê số phí dịch vụ phát sinh và Bên Thuê sẽ trả cho Bên Cho Thuê các phí dịch vụ trong vòng 05 ngày tính từ ngày đầu tiên của quý/tháng tiếp theo.

6.3. Nếu Bên Thuê sử dụng các Dịch vụ phát sinh sẽ thanh toán mọi phí Dịch Vụ phát sinh đó mà Bên Cho Thuê cung cấp cho Bên Thuê trong thời hạn nói trên như được quy định trong Phụ Lục 03 kèm theo đây theo giá do Bên Cho Thuê quy định tại từng thời điểm. Bên Cho Thuê có quyền thay đổi, xem xét lại hoặc sửa đổi các phí Dịch Vụ đó bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước một tháng cho Bên Thuê biết về thay đổi, xem xét lại hoặc sửa đổi các phí và các phí mới đó sẽ áp dụng kể từ ngày đầu tiên của tháng dương lịch mà trong tháng đó thông báo được đưa ra.

ĐIỀU 7: TIỀN ĐẶT CỌC

7.1. Bên Thuê đặt cọc cho Bên Cho Thuê một khoản tương đương số tiền là : ………. (Bằng chữ: ………………..) nhằm đảm bảo việc tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ của Bên Thuê đối với tất cả các cam kết, điều kiện, quy định và thỏa thuận trong Hợp đồng này.

7.2. Hoàn trả tiền đặt cọc: Ngoại trừ trường hợp Bên Thuê vi phạm Hợp đồng, Bên Cho thuê sẽ hoàn trả lại Tiền Đặt Cọc cho Bên Thuê khi kết thúc Thời hạn Hợp đồng trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi hai bên ký thanh lý hợp đồngvà các việc sau đã được thực hiện:

Bên Thuê đã thanh toán tất cả các khoản tiền thuê và các chi phí khác tồn đọng;

–    Phần diện tích thuê được bàn giao lại cho Bên Cho thuê sau khi đã được dọn sạch, sửa chữa và phục hồi nguyên trạng (trừ những hao mòn hợp lý) theo như quy định trong Hợp đồng.

–    Bàn giao lại đầy đủ trang thiết bị theo Phụ lục số 02 cho Bên A sau khi kết thúc Hợp đồng.

ĐIỀU 8: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN CHO THUÊ

8.1. Cung cấp quyền Chiếm Giữ/Sử Dụng:

 • Cho phép Bên Thuê chiếm giữ/sử dụng Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc vào ngày mà Thời Hạn của Hợp Đồng Thuê bắt đầu với điều kiện là Bên Thuê phải tuân thủ hoàn toàn mọi điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Thuê này.
 • Đảm bảo rằng Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc sẽ ở trong tình trạng tốt một cách hợp lý để sẵn sàng sử dụng được khi bắt đầu Hợp Đồng Thuê.
 • Bên Cho Thuê đảm bảo tính hợp pháp của Căn Phòng và/ hoặc Chỗ Làm Việc và các dịch vụ cung cấp cho Bên Thuê.

8.2. An Ninh của Căn Phòng

Đảm bảo rằng các cửa ngoài đều có khóa ở trong tình trạng tốt khi bắt đầu Hợp Đồng Thuê.

8.3. Sử Dụng Văn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc

Bên Thuê được quyền sử dụng và chiếm giữ Căn Phòng mà không bị Bên Cho Thuê hoặc đại diện của Bên Cho Thuê cản trở.

8.4. Kiểm Tra

Bên Cho Thuê hoặc đại diện của Bên Cho Thuê có thể tiến hành kiểm tra Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc vào thời điểm bắt đầu của Hợp Đồng Thuê và khi Hợp Đồng Thuê chấm dứt và có thể ghi chú lại điều kiện của Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc kể cả tình trạng vệ sinh, tình trạng có thể sử dụng được, và tình trạng hoạt động của các thiết bị.

8.5. Vào Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc

 • Bên Cho Thuê sẽ đảm bảo quyền riêng tư của Bên Thuê.
 • Công nhân và những người khác của Bên Cho Thuê vào và xem xét Căn Phòng và thực hiện bất cứ công việc sửa chữa nào vào thời điểm hợp lý mà họ hoặc bất cứ ai trong số họ cần phải làm như vậy phải được sự đồng ý của Bên Thuê.
 • Bên Cho Thuê sẽ gửi thông báo hợp lý cho Bên Thuê về thời gian và ngày vào Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc. Thời gian và ngày vào phải thuận tiện, trong chừng mực có thể cho cả hai bên.
 • Bên Cho Thuê có thể vào Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc tại bất cứ thời điểm nào với sự đồng ý của Bên Thuê hoặc trong trường hợp khẩn cấp.
 • Bên Cho Thuê có thể thuê một người hoặc những người mà Bên Cho Thuê có thể cho là thích hợp để làm vệ sinh tất cả hoặc bất cứ Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc nào trong tòa nhà. Ngoại trừ trường hợp bất cẩn hoặc vi phạm lớn từ phía bất cứ người dọn vệ sinh nào được đề cập trên, Bên Cho Thuê sẽ không chịu trách nhiệm với Bên Thuê về bất cứ sự mất mát tài sản nào có trong Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc cho dù xảy ra bằng cách nào hoặc về bất cứ thiệt hại nào gây ra đối với đồ đạc hoặc các ảnh hưởng khác của bất kỳ Bên Thuê nào trong quá trình dọn vệ sinh.

ĐIỀU 9: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN THUÊ

9.1. Tiền Thuê

Bên Thuê thanh toán cho Bên Cho Thuê tiền thuê văn phòng và phí dịch vụ phát sinh (nếu có) như được nêu trong Điều 4 ở trên.

9.2. Thỏa Thuận Với Các Bên Khác

Bằng chi phí của mình, xin cho được tất cả các phê chuẩn cần thiết mà các cơ quan chức năng hoặc cơ quan thẩm quyền yêu cầu để có thể tiến hành được công việc kinh doanh theo kế hoạch của mình tại Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc.

9.3. Bảo Quản Căn Phòng

 1. Bảo quản Căn Phòng và duy trì Căn Phòng trong tình trạng tốt, gọn gàng và sạch sẽ;
 2. Giữ toàn bộ và mọi phần Căn Phòng cũng như tất cả đồ đạc, cây cối, trang bị và thiết bị của Bên Cho Thuê luôn sạch sẽ và trong tình trạng tốt và khi hết hạn Hợp Đồng Thuê bàn giao lại cho Bên Cho Thuê toàn bộ Căn Phòng trong tình trạng như vậy, ngoại trừ các hao mòn tự nhiên;
 3. Thông báo ngay lập tức cho Bên Cho Thuê về bất cứ mất mát, hư hỏng hoặc khiếm khuyết nào trong Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc;
 4. Thông báo ngay lập tức cho Bên Cho Thuê về bất cứ bệnh truyền nhiễm nào, hoặc về tình trạng có chuột, gián, hoặc các con vật có hại tương tự;
 5. Đảm bảo rằng rác hoặc chất thải không được tích trữ trong Căn Phòng và phải cho đổ rác và chất thải theo cách thức được Bên Cho Thuê có thể chấp nhận được;
 6. Không làm thay đổi kết cấu Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc kể cả việc dựng bất cứ bảng hiệu hoặc ăng ten nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên Cho Thuê;
 7. Không thực hiện bất cứ việc trang trí nào gây dấu tích ví dụ như treo, dán khung ảnh lên tường hoặc làm thay đổi bề mặt sơn vôi bất kỳ phần nào của Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên Cho Thuê;
 8. Không làm bất cứ việc gì có thể gây ảnh hưởng không tốt đến tình trạng bảo hiểm liên quan đến tòa nhà, Căn Phòng/Chỗ Làm Việc, ví dụ liên quan đến an toàn tính mạng, phòng cháy chữa cháy,…
 9. Không nuôi giữ bất cứ loại động vật, chim chóc hoặc các loài vật nào khác trong Căn Phòng/Chỗ Làm Việc;
 10. Không giữ bất kỳ hóa chất nguy hiểm, gây nổ hay độc hại nào bên trong hoặc bên trên Căn Phòng/ Chỗ Làm Việc;
 11. Không hút thuốc trong Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc.
 12. Cho phép và tạo điều kiện để Bên Cho thuê cho Bên Thuê mới vào xem Căn Phòng/Chỗ Làm Việc kể từ ngày Bên Cho Thuê nhận được thông báo trả Căn Phòng/Chỗ Làm Việc từ Bên Thuê.

9.4. Sửa Chữa

Bên Thuê sẽ sửa chữa một cách thích hợp bất cứ thiệt hại nào của Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc phát sinh từ sự bất cẩn, thiếu sót hoặc hành động cố ý hoặc sơ sót hoặc vi phạm bất cứ điều kiện nào của Hợp Đồng Thuê của Bên Thuê hoặc bất cứ người nào vào hoặc có mặt tại Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc với sự đồng ý hoặc miễn cưỡng chấp nhận của Bên Thuê.

9.5. Trách nhiệm đối với quyền Sử Dụng và Chiếm Giữ

Bên Thuê không ngủ hoặc cho phép bất cứ ai ngủ qua đêm trong Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc.

9.6. Rời Căn Phòng/Chỗ Làm Việc Hoặc Thôi Chiếm Giữ

Bên Thuê không được chuyển nhượng hoặc cho thuê lại hoặc rời bỏ bất cứ phần nào của Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc nếu không được sự đồng ý của Bên Cho Thuê bằng văn bản.

Quy Chế: Bên Thuê cam kết với Bên Cho Thuê rằng tại bất cứ thời điểm nào, trực tiếp hay gián tiếp, thông qua bất cứ doanh nghiệp hoặc chi nhánh nào khác, Bên Thuê cũng sẽ không cung cấp cho bất cứ Bên Thuê nào khác của Bên Cho Thuê, những dịch vụ mà Bên Cho Thuê cung cấp, dù những dịch vụ đó có được liệt kê trong Phụ Lục 03 hay không.

ĐIỀU 10: CÁC QUI ĐỊNH VÀ QUY TẮC

Được đề cập trong Phụ Lục 01. Đảm bảo rằng Bên Thuê, các nhân viên, người phục vụ, khách mời, người được Bên Thuê cho phép vào và các đại diện của Bên Thuê phải tôn trọng, tuân thủ và thực hiện tất cả các điều khoản, cam kết và điều kiện về phía Bên Cho Thuê qui định trong Hợp Đồng Thuê và các quy định hoặc quy tắc mà Bên Cho Thuê có thể yêu cầu áp dụng tại từng thời điểm vì lý do an toàn, bảo quản và giữ gìn sạch sẽ Căn Phòng/Chỗ Làm Việc.

ĐIỀU 11: THIẾT BỊ

Bên Thuê không sử dụng bất cứ hệ thống thông tin hoặc máy móc hoặc thiết bị nào khác của Bên Cho Thuê mà không được sự đồng ý của Bên Cho Thuê.

ĐIỀU 12: THIỆT HẠI CỦA VĂN PHÒNG

Mỗi bên cam kết và đồng ý với (các) bên kia rằng nếu toàn bộ hoặc bất cứ phần nào của Căn Phòng/Chỗ Làm Việc được cung cấp cho Bên Thuê trong tình trạng không phù hợp cho việc sử dụng và chiếm giữ hoặc để Bên Thuê phải sử dụng căn phòng trong tình trạng nguy hiểm, thì Bên Thuê có thể chấm dứt Hợp Đồng Thuê này và không phải bồi thường bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho bên kia, với điều kiện rằng: Bên Cho Thuê không xây lại hoặc khôi phục lại căn phòng trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm Bên Thuê đã gửi văn bản thông báo cho Bên Cho Thuê.

ĐIỀU 13: BỒI THƯỜNG

– Trong trường hợp tổn thất hoặc thiệt hại của Căn Phòng do Bên Thuê gây ra, Bên thuê sẽ Bồi thường cho Bên Cho Thuê do tổn thất hoặc thiệt hại một phần hoặc toàn bộ Căn Phòng/Chỗ Làm Việc;
– Bên Cho Thuê sẽ bồi thường thiệt hại cho Bên Thuê trong trường hợp tình trạng Căn Phòng và/hoặc Chỗ làm việc không thể sử dụng/chiếm dụng một cách bình thường cho công việc trong bất cứ lý do nào mà Bên Cho Thuê gây ra kể cả tính hợp lý, hợp pháp của Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc.

ĐIỀU 14: GIẢM NHẸ HẬU QUẢ

Trong trường hợp bất kỳ bên nào vi phạm bất cứ điều kiện nào của Hợp Đồng Thuê thì bên kia phải tiến hành mọi biện pháp hợp lý để làm giảm tối thiểu bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào do vi phạm đó gây ra.

ĐIỀU 15: THỜI HẠN

Thời hạn của Hợp Đồng Thuê sẽ là …. (………) tháng bắt đầu từ ngày ……… và kết thúc vào ngày  ……… cho Phòng Làm Việc số …..

ĐIỀU 16: CHIẾM GIỮ QUÁ THỜI HẠN

Trừ khi

 1. Bên Cho Thuê gửi lại thông báo bằng văn bản cho Bên Thuê trước ít nhất là một (01) tháng yêu cầu giao lại Căn Phòng/Chỗ Làm Việc vào ngày hết hạn của Thời Hạn theo Hợp Đồng Thuê này; hoặc
 2. Bên Thuê gửi thông báo bằng văn bản cho Bên Cho Thuê ít nhất một (01) tháng rằng Căn Phòng/Chỗ Làm Việc sẽ được giao lại vào ngày hết hạn;
 3. Bên Thuê đã sử dụng Quyền Lựa Chọn của mình theo Điều 19 của Hợp Đồng Thuê.

Kể từ ngày hết hạn, Hợp Đồng Thuê sẽ tiếp tục như là một Hợp Đồng Thuê định kỳ với thời hạn định kỳ theo tháng và tiền thuê bằng giá thuê hiện tại của Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc trên thị trường vào từng thời điểm do Bên Cho Thuê toàn quyền quyết định và sẽ thông báo cho Bên Thuê bằng văn bản.

ĐIỀU 17: CHẤM DỨT

 1. Trong trường hợp Hợp Đồng Thuê trở thành Hợp Đồng Thuê định kỳ theo từng thời hạn theo hoặc không theo mục (b) của Điều 17 này thì Bên Cho Thuê có thể chấm dứt Hợp Đồng Thuê bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước 01 (một) tháng cho Bên Thuê.
 2. Trong trường hợp Bên Thuê không thanh toán tiền thuê phòng và các phí dịch vụ khác trong vòng 10 ngày đầu tiên của quý/tháng tiếp theo, Bên Cho Thuê sẽ có quyền lấy lại Căn Phòng mà không cần thông báo trước và sẽ có quyền tạm ngừng cung cấp các dịch vụ như điện, điện thoại hoặc khóa niêm phong văn phòng của Bên Thuê tới khi Tiền Thuê được thanh toán hoặc, tùy thuộc vào quyền quyết định của Bên Cho Thuê, sẽ tiếp tục Hợp Đồng Thuê là Hợp Đồng Thuê định kỳ theo từng tháng.
 3. Mỗi bên có quyền chấm dứt Hợp Đồng Thuê này:
 • Trong trường hợp Bên Thuê hoặc Bên Cho Thuê vi phạm bất cứ điều kiện cơ bản nảo của Hợp Đồng Thuê, hoặc
 • Sau khi Bên Thuê hoặc Bên Cho Thuê tuyên bố phá sản hoặc không có khả năng thanh toán hoặc thực hiện chuyển nhượng cho các chủ nợ hoặc được hưởng lợi từ bất cứ Luật nào có hiệu lực tại thời điểm này hoặc sau này làm giảm nhẹ tình trạng phá sản hoặc mất khả năng thanh toán.
 1. Nếu Bên Cho Thuê có ý định thực thi quyền của mình theo mục (b) của Điều 17 để tiếp tục Hợp Đồng Thuê là Hợp Đồng Thuê định kỳ theo từng tháng thì Bên Cho Thuê sẽ phải gửi cho Bên Thuê một thông báo bằng văn bản báo cáo cho Bên Thuê về những thay đổi của Hợp Đồng Thuê. Sau khi đã gửi thông báo, Hợp Đồng Thuê sẽ tiếp tục có hiệu lực với tất cả các điều kiện, ngoại trừ các điều kiện về Thời Hạn và Chiếm Giữ Quá Thời Hạn, là Hợp Đồng Thuê định kỳ theo từng tháng mà có thể được chấm dứt bằng việc một bên gửi thông báo bằng văn bản trước một tháng cho bên kia.
 2. Bên Cho Thuê sẽ có quyền vào lại Căn Phòng mà không cần thông báo nếu Bên Cho Thuê có cơ sở hợp lý về thời gian vắng hoặc không liên lạc được,… để tin là Căn Phòng đã được bỏ lại.
 3. Bất cứ thông báo nào của Bên Cho Thuê phù hợp với các Điều 17 (a), (b), (c), (d) hoặc (e) sẽ không ảnh hưởng bất kỳ khiếu nại nào đòi bồi thường thiệt hại đối với việc vi phạm một điều kiện của Hợp Đồng Thuê.
 4. Bên Thuê có thể chuyển các đồ đạc cố định của mình và chuyển các bảng hiệu của mình với điều kiện là bất cứ thiệt hại hoặc sự ảnh hưởng xấu đến bất kỳ phẩn nào của Căn Phòng/Chỗ Làm Việc trong quá trình chuyển các đồ đạc cố định và bảng hiệu đó sẽ được Bên Thuê khắc phục ngay lập tức bằng chi phí riêng của mình.
 5. Sau khi chấm dứt hoặc hết hạn của Hợp Đồng Thuê trong bất cứ trường hợp nào, Bên Thuê phải chuyển giao đúng và không tranh chấp Căn Phòng và/hoặc Chỗ Làm Việc trong điều kiện và tình trạng sử dụng được như được yêu cầu tại Điều 9.4 của Hợp Đồng Thuê, và đồng thời giao lại tất cả các chìa khóa.
 6. Trong trường hợp một bên đơn phương chấm dứt Hợp Đồng thuê thì phải báo trước cho bên còn lại ít nhất 02 (hai) tháng và khi đó được coi là vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm sẽ phải bồi thường cho bên còn lại số tiền tương ứng với 02 (hai) tháng tiền thuê.

ĐIỀU 18: QUYỀN LỰA CHỌN GIA HẠN

Nếu Bên Thuê:

 1. Muốn gia hạn Hợp Đồng Thuê thêm một thời hạn được quy định trong mục “Quyền Lựa Chọn”, thì sớm nhất là 03 (ba) tháng và muộn nhất là 01 (một) tháng trước khi thời hạn của Hợp Đồng này hết hạn, thông báo bằng văn bản cho Bên Cho Thuê về mong muốn này trong đó vấn đề thời gian là cốt yếu;
 2. Đã trả đủ và đúng hạn tiền thuê và về phần mình đã thực hiện và tuân thủ đầy đủ mọi cam kết và thỏa thuận được quy định trong Hợp Đồng Thuê này, và tiếp tục trả tiền thuê, thực hiện và tuân thủ như vậy đến khi chấm dứt thời hạn được quy định trong Hợp Đồng Thuê này.

ĐIỀU 19: BẢO HIỂM

Bên Thuê chịu trách nhiệm bảo hiểm tài sản và hàng hóa thuộc sở hữu trong diện tích thuê, chịu trách nhiệm bảo hiểm cho những người làm việc trong diện tích thuê.

ĐIỀU 20: PHÍ TƯ VẤN VÀ HÀNH CHÍNH

Mỗi bên sẽ tự chịu các phí tư vấn và hành chính riêng của mình và tất cả các khoản chi và chi phí bằng tiền mặt khác phải trả trong quá trình soạn thảo và hoàn tất Hợp Đồng Thuê này.

ĐIỀU 21: LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ QUYỀN TÀI PHÁN

Hợp Đồng Thuê này được điều chỉnh và được hiểu trong mọi khía cạnh phù hợp với luật pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Các bên sẽ nỗ lực cao nhất để giải quyết bất cứ vấn đề, tranh chấp, mâu thuẫn và bất đồng hoặc yêu sách nào phát sinh hoặc có liên quan đến Hợp Đồng này hoặc vi phạm, chấm dứt hoặc giá trị pháp lý của hợp đồng (« Tranh Chấp ») thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí.
Nếu đã sử dụng nỗ lực cao nhất mà vẫn không thể giải quyết được bất cứ tranh chấp nào hoặc bất cứ bất đồng nào thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí, bên đó có thể gửi thông báo về Tranh Chấp (« Thông báo về Tranh Chấp ») cho bên kia đề cập cụ thể đến Điều này và nêu vắn tắt chi tiết của Tranh Chấp. Nếu Tranh Chấp đó không được giải quyết thông qua các cuộc thương lượng tiếp theo trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi gửi Thông Báo về Tranh Chấp đó thì mỗi bên đồng ý không hủy ngang theo hợp đồng này rằng Tranh Chấp đó sẽ được chuyển lên để giải quyết bằng trọng tài hoặc tòa án tại Việt Nam, nhưng phải tuân thủ tất cả các luật bắt buộc của Việt Nam.
Bất cứ phán quyết hoặc quyết định của bất kỳ hội đồng trọng tài xét xử nào khác theo Điều này sẽ ràng buộc và có tính bắt buộc thi hành và các bên phải nghiêm chỉnh chấp hành các điều khoản của phán quyết hoặc quyết định đó. Chi phí phải chịu sẽ do hội đồng trọng tài hoặc tòa án quyết định.
Hợp đồng này gồm 8 trang và có hiệu lực từ ngày ký, được ký thành 02 (hai) bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Bên Thuê giữ 01 (một) bản và Bên Cho Thuê giữ 01 (một) bản.
Đại diện có thẩm quyền của cả hai bên cùng ký.

    ĐẠI DIỆN BÊN CHO THUÊ                                     ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ

  

PHỤ LỤC 01

Dịch Vụ Văn Phòng Trọn Gói

  NỘI QUY VÀ QUY ĐỊNH

 

 1. Sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý; tắt toàn bộ các thiết bị điện trước khi ra khỏi Căn Phòng/Chỗ Làm Việc.
 2. Trừ khi có sựđồng ý trước của Bên Cho Thuê, Bên Thuê không được lắp đặt các thiết bị như: Tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, máy chủ server,… tại Căn phòng/Chỗ Làm Việc.
 3. Sử dụng phòng họp, khu sảnh tiếp khách chung, pantry văn minh, lịch sự.
 4. Bên Thuê không được đặt hoặc để các thùng, hộp, hàng hoá, đồ đạc, rác hoặc những vật trở ngại tương tự ở khu văn phòng được dùng làm diện tích sử dụng chung với những khách thuê khác, lối ra vào, khu sảnh chung, hoặc bất kỳ lối ra cầu thang tại văn phòng.
 5. Không được khắc, sơn hoặc dán bất cứ bảng hiệu, quảng cáo hoặc thông báo nào lên bất kỳ phần nào ở ngoài hoặc trong Căn Phòng/Chỗ Làm Việc, ngoại trừ có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên Cho Thuê.
 6. Bên Thuê không được cản trở các lối đi lại, hành lang, đại sảnh, cầu thang hoặc lối thoát trong trường hợp có hỏa hoạn của Căn Phòng hoặc sử dụng chúng vào bất cứ mục đích nào khác ngoài việc đi vào và đi ra khỏi Căn Phòng.
 7. Bên Thuê không được cản trở hoặc can thiệp vào quyền của các Bên Thuê khác hoặc bằng bất cứ cách nào cũng không được phép làm tổn hại hoặc làm phiền các Bên Thuê khác hoặc không tuân thủ các quy định hoặc bất cứ cơ quan có thẩm quyền nào hoặc các điều khoản của bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào của Tòa Nhà hoặc những gì thuộc Tòa Nhà.
 8. Bên Thuê không được lắp đặt bất kỳ thiết bị hoặc đồ vật nặng nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên Cho Thuê, mà sự đồng ý đó có thể quy định trọng lượng tối đa và vị trí mà thiết bị hoặc các đồ vật nặng nào có thể được đặt vào hoặc cố định; bằng chi phí của mình Bên Thuê phải khắc phục mọi thiệt hại của Tòa Nhà hoặc bất cứ phần nào của Tòa Nhà do việc đưa vào, lắp đặt, hiện diện hoặc dọn đi bất cứ thiết bị hoặc đồ vật nặng nào mà Bên Thuê đang sở hữu, giữ hoặc kiểm soát.
 9. Các cửa sổ phải đóng chặt và khoá an toàn, trừ trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn, hệ thống điều hoà hỏng, và trong trường hợp Bên Thuê cần lau chùi các cửa đó.
 10. Sau khi hết hạn Hợp Đồng Thuê, theo toàn quyền quyết định của mình, Bên Cho Thuê có thể (nhưng không có nghĩ vụ phải) gửi bất cứ thư nào đến địa chỉ gửi thư của bất kỳ Bên Thuê nào sau khi Hợp Đồng Thuê hết hạn.

PHỤ LỤC 02

 Dịch Vụ Văn Phòng trọn gói

 Các dịch vụ đã bao gồm trong gói thuê

S/NCác dịch vụNội dung
1Đồ đạcBàn ghế làm việc, tủ tài liệu, line mạng
2Phí quản lý tòa nhàVí dụ: dọn dẹp hành lang, vệ sinh…
3Địa chỉ kinh doanhDùng địa chỉ tòa nhà để làm địa chỉ đăng ký kinh doanh
4Thời gian làm việc có sử dụng điều hòa8:00 – 18:00 (thứ Hai – thứ Sáu), 8:00 – 12:00 (thứ Bảy)
5An ninhBảo đảm an ninh 24h cho văn phòng
6Thư từ và hàng hóaLễ tân sẽ tiếp nhận và chuyển giao lại cho quý khách trong trường hợp quý khách không có mặt tại văn phòng để nhận thư hoặc hàng
7Đồ uốngTrà, café, nước khoáng
8Vệ sinh phòng riêngHút bụi thảm trong phòng 01 lần/tháng.
9Tên công tyTên công ty sẽ được đặt ở sảnh lễ tân
10Dùng phòng họp *Miễn phí
11Dùng máy photocopy, máy in, máy fax: 200 tờ A4/thángNgoài số lượng giấy miễn phí, Khách hàng tự bỏ giấy không mất phí in, photo.
12Wifi internetWifi tốc độ cao, cable
13Hỗ trợ liên lạc, đặt các dịch vụ bên ngoàiGọi taxi, đặt phòng, đặt tour, đặt vé….
14Điện**Điện điều hòa, chiếu sáng, các trang thiết bị văn phòng

* Không thường xuyên, tối đa 04 giờ/lần.

** Không bao gồm điện sử dụng các thiết bị như: Tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, máy chủ Server,  ….

PHỤ LỤC 03

 Dịch Vụ Văn Phòng Trọn Gói

 Các dịch vụ ngoài 

 S/NDịch vụGiá (VND)
1Phòng họp8h-18hMiễn phí
19h-21h150.000/h
2Phí quản lý ngoài giờ hành chính

(Không sử dụng điều hòa)

18h-21h50.000/h
Chiều Thứ 7 và CN50.000/h
3Phí đỗ xe máy100.000đ/xe
4Phí đỗ Ô tô1.000.000đ/xe
5Thuê xe tại Hà NộiXin vui lòng liên hệ lễ tân để thêm chi tiết
6Thuê xe ngoài Hà Nội
7Đăng ký kinh doanh
8Dịch vụ kế toán
9Khai báo thuế
10Các dịch vụ khác (Web, thiết kế logo, thiết kế nội thất VP…)
Tất cả phí trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT và sẽ được thông báo trước nếu có thay đổi.

CCB Office trở thành đối tác của 500+ tòa nhà trên toàn thành phố Hà Nội. Vì vậy, chúng tôi sẽ giúp khách hàng tìm kiếm mặt bằng một cách nhanh chóng, cung cấp các thông tin đầy đủ và chính xác nhất để từ đó khách hàng có một cách nhìn tổng quan để đánh giá lựa chọn ra vị trí phù hợp nhất với mình. Bởi chúng tôi hiểu được ưu nhược điểm của từng tòa nhà, nên chúng tôi sẽ giúp khách hàng có được những thông tin hữu ích trong việc quyết định mặt bằng thuê. CCB Office miễn phí toàn bộ chi phí tư vấn cho khách hàng.
Liên hệ ngay CCB Office để nhận báo giá thuê và diện tích trống văn phòng tại các tòa nhà.

 • Website: https://ccboffice.vn/
 • Hotline  : 0985.575.185
 • Địa chỉ  : Tầng 11, tòa nhà Việt Á, số 09 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.