MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ CƠ BẢN
0702, 2022

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ CƠ BẢN

CCB Office gợi ý Mẫu Hợp đồng thuê nhà cơ bản giúp các bên tham khảo trong quá trình soạn thảo Hợp đồng.

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ LÀ GÌ?

Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng dân sự thông dụng theo đó, bên cho thuê nhà có nghĩa vụ giao nhà cho bên thuê nhà sử dụng trong thời hạn thỏa thuận và bên thuê nhà có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Mẫu Hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà có thể được công chứng hoặc không nhưng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ, các bên nên công chứng để tránh các rủi ro phát sinh hệ tranh chấp về sau.

Giá thuê nhà ở do các bên thoả thuận. Trong trường hợp pháp luật có quy định về khung giá thuê nhà ở thì giá thuê không được vượt khung giá đó.

Hợp đồng thuê nhà là hợp đồng song vụ. Theo đó, hợp đồng sẽ làm phát sinh quan hệ nghĩa vụ giữa các bên tham gia hợp đồng mà trong quan hệ nghĩa vụ đó mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau. Tương ứng với quyền của bên cho thuê là nghĩa vụ của bên thuê và ngược lại, tương ứng với quyền của bên thuê là nghĩa vụ của bên cho thuê nhà.

Mẫu Hợp đồng thuê nhà

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ CƠ BẢN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày… tháng … năm…..…, Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ  NHÀ (Bên cho thuê)

Họ và tên:

CMND số: …..      Cấp ngày: ….    Nơi cấp: ….

Hộ khẩu thường trú: ….

Chỗ ở hiện tại: ….

Là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà tại địa chỉ:…

BÊN THUÊ NHÀ (Bên thuê):

Họ và tên:

CMND số: …..      Cấp ngày: ….    Nơi cấp: ….

Hộ khẩu thường trú: ….

Chỗ ở hiện tại: ….

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê nhà ở với các nội dung sau đây:

Điều 1. Đặc điểm chính của nhà cho thuê:

 1. Loại nhà : Nhà riêng lẻ
 2. Địa chỉ nhà : ….
 3. Diện tích cho thuê: ……m2.
 4. Mục đích thuê: …………………………………………………………………………………

Điều 2. Giá cho thuê nhà, phương thức và thời hạn thanh toán

 1. Giá cho thuê nhà là ……………… VNĐ/tháng(Bằng chữ:……………………..).

Giá cho thuê này đã bao gồm chi phí bảo trì nhà và các khoản thuế mà Bên cho thuê phải nộp cho Nhà nước theo quy định.

 1. Phương thức thanh toán: thanh toán bằng tiền Việt Nam thông qua hình thức: Tiền mặt, trả tiền hàng tháng.
 2. Thời hạn thanh toán: Bên thuê trả tiền thuê nhà ba tháng một lần vào ngày đầu tiên của tháng.

Điều 3. Đặt cọc

 • Để đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng này bên bên B đặt cọc cho bên A số tiền là …………………….VNĐ (Bằng chữ:…………………………………………………).
 • Nếu như hai không thực hiện đúng điều khoản của hợp đồng này phải chịu phạt cọc là:……………………………VNĐ (Bằng chữ:………………………………………..)
 • Bên B thanh toán cho bên A số tiền đặt cọc trên ngay khi ký hợp đồng này.

Điều 4. Thời điểm giao nhận nhà và thời hạn cho thuê nhà

 1. Thời điểm giao nhận nhà là ngày….tháng….năm …..…
 2. Thời hạn cho thuê nhà là …… năm kể từ ngày…..tháng….. năm …… đến ngày ….tháng…. năm ….…

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê

1. Quyền của Bên cho thuê:

a) Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà theo đúng thỏa thuận đã cam kết;

b) Yêu cầu Bên thuê thanh toán đủ số tiền thuê nhà (đối với thời gian đã thuê) và giao lại nhà trong các trường hợp các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn;

d) Bảo trì, cải tạo nhà;

đ) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê theo quy định tại khoản 1 Điều 103 Luật Nhà;

e) Yêu cầu Bên thuê trả lại nhà khi chấm dứt hợp đồng thuê theo quy định tại các khoản 1, 2, 4 và khoản 6 Điều 7 của hợp đồng này;

2. Nghĩa vụ của Bên cho thuê:

a) Giao nhà cho Bên thuê đúng thời gian quy định tại khoản 1 Điều 3 của hợp đồng này;

b) Bảo đảm cho Bên thuê sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê nhà;

d) Trả lại số tiền thuê nhà mà Bên thuê đã trả trước trong trường hợp các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn;

đ) Bảo trì, quản lý nhà cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà;

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê

1. Quyền của Bên thuê:

a) Nhận nhà theo đúng thỏa thuận tại khoản 1 Điều 4 của hợp đồng này;

b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời các hư hỏng về nhà;

c) Đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 103 của Luật Nhà;

2. Nghĩa vụ của Bên thuê:

a) Trả đủ tiền thuê nhà theo đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng;

b) Sử dụng nhà đúng mục đích; có trách nhiệm sửa chữa phần hư hỏng do mình gây ra;

c) Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng nhà;

d) Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho người khác thuê lại

đ) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

e) Giao lại nhà và thanh toán đủ cho Bên B cho thuê số tiền thuê nhà còn thiếu trong trường hợp chấm dứt hợp đồng nêu tại các khoản 1, 2, 4 và khoản 6 Điều 7 của hợp đồng này.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà được thực hiện khi có một  trong các trường hợp sau:

 1. Hợp đồng thuê nhà hết hạn mà các bên không thỏa thuận ký tiếp;
 2. Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;
 3. Nhà cho thuê không còn;
 4. Nhà cho thuê hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ hoặc nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 5. Bên thuê nhà chết mà không có người đang cùng sinh sống;
 6. Khi một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Cam kết của các bên

 1. Bên cho thuê cam kết nhà cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không thuộc diện bị thu hồi hoặc không bị giải tỏa); cam kết nhà ở đảm bảo chất lượng, an toàn cho bên thuê nhà.
 2. Bên thuê nhà đã tìm hiểu kỹ các thông tin về nhà ở thuê.
 3. Việc ký kết hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung của hợp đồng này thì các bên thỏa thuận lập thêm phụ lục hợp đồng có chữ ký của hai bên, phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng này.
 4. Các bên cùng cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

Trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì có quyền yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Điều khoản chung

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản và có giá trị như nhau mỗi bên giữ một bản, có hiệu lực kể từ ngày ký./.

BÊN THUÊ 

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN CHO THUÊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 Mẫu hợp đồng thuê nhà chỉ sử dụng tham khảo. Tùy theo nhu cầu thực tế và quy định của pháp luật vào thời điểm thực hiện, bạn cần điều chỉnh văn bản cho phù hợp hoặc tham khảo ý kiến luật sư.

XEM THÊM: MẪU THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ


CCB Office trở thành đối tác của 500+ tòa nhà trên toàn thành phố Hà Nội. Vì vậy, chúng tôi sẽ giúp khách hàng tìm kiếm mặt bằng một cách nhanh chóng, cung cấp các thông tin đầy đủ và chính xác nhất để từ đó khách hàng có một cách nhìn tổng quan để đánh giá lựa chọn ra vị trí phù hợp nhất với mình. Bởi chúng tôi hiểu được ưu nhược điểm của từng tòa nhà, nên chúng tôi sẽ giúp khách hàng có được những thông tin hữu ích trong việc quyết định mặt bằng thuê. CCB Office miễn phí toàn bộ chi phí tư vấn cho khách hàng.
Liên hệ ngay CCB Office để nhận báo giá thuê văn phòng Hà Nội và diện tích trống văn phòng tại các tòa nhà.

 • Website: https://ccboffice.vn/
 • Hotline  : 0985.575.185
 • Địa chỉ  : Tầng 11, tòa nhà Việt Á, số 09 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.